สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 7 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Factors Affecting the Success Decision to Purchase Thai Franchise Businesses Management of Customers Interested in Becoming Entrepreneurs: The Study of a Causal Relationship Trade Model. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงิน. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย