สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Stress Experience, and Stress Coping of Nursing Students in Clinical Learning Labour Room. อาจารย์พัชรา สมชื่อ เสร็จสิ้น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ อาจารย์กาญจนา ศรีสวัสดิ์ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

70,500.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

70,500.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย