สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

10 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
Thailand SME Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด
การเสริมสร้างพลังชุมชนมุสลิมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสตูล อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า ช้ากว่ากำหนด
ความเชื่อมั่นของกรรมการมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด
วีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
ภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เสร็จสิ้น
สปอตประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วิดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

2,570,600.00฿

10 วิจัย
งบภายใน

85,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

2,485,100.00฿

9 วิจัย