สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ช้ากว่ากำหนด
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค เสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ช้ากว่ากำหนด
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล อาจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์ เสร็จสิ้น
การเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือส่วนแบ่เงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

393,996.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

144,000.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

249,996.00฿

2 วิจัย