สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย
งบประมาณทั้งหมด

152,000.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

152,000.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย