สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย (CTIC)" อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ “บ้านแส้” ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน (ตลาด 100 ปี) อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

172,500.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

172,500.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย