สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษาค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติอินเดียในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด
Thailand SME : Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? อาจารย์ทศพร มะหะหมัด เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

244,950.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

75,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

169,950.00฿

1 วิจัย