สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

9 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Broadband photon squeezing control using microring embedded gold grating for LiFi-quantum link อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
MIMO multi-channels for simultaneous electro-optic distributed sensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Novel Kerr-Vernier effects within the on-chip Si-ChG microring circuits อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Nano-capacitor-like model using light trapping in plasmonic island embedded microring system อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Fully automated diskless deployment for university's lab อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Remote agriculture and automation control using Internet of Things (IoT) design and implementation อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

822,800.00฿

9 วิจัย
งบภายใน

822,800.00฿

9 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย