สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
AN OMEM/ONEM SYSTEM DESIGN AND FOR WDM/DWDM TRANSMISSION USING PLASMONIC MICRO-RING WAVEGUIDES อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น
Developing a Virtual Classroom System to Promote the Course Code on CS.213 (Operating System) for Undergraduate Students of Faculty of Science and Technology at Kasem Bundit University อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

310,200.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

310,200.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย