สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชานิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย
งบประมาณทั้งหมด

27,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

27,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย