สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการจัดการ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

20,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

20,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย