สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการจัดการ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
E-Recruitment Adoption Among Chinese Job Seeker อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
Antecedents and Consequences of Emotional Dissonance among Call Center Agents อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

125,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

125,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย