สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาออกแบบภายใน (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 3 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย
งบประมาณทั้งหมด

203,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

203,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย