สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การเสริมสร้างพลังชุมชนมุสลิมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสตูล อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า ช้ากว่ากำหนด
งบประมาณทั้งหมด

85,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

85,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย