สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย
งบประมาณทั้งหมด

1,636,100.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

1,636,100.00฿

3 วิจัย