สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Thailand SME Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? อาจารย์ทศพร มะหะหมัด อยู่ในระยะเวลา (เหลือ 54 วัน)
ความเชื่อมั่นของกรรมการมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด อยู่ในระยะเวลา (เหลือ 48 วัน)
การสร้างมูลค่าเพ่ิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

1,636,100.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

1,636,100.00฿

3 วิจัย