สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

11 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Development Report : Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น
The Development of Web Application to Support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

801,450.00฿

11 วิจัย
งบภายใน

801,450.00฿

11 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย