สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
Development Report : Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer อาจารย์สง่า สงค์เมือง เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

170,000.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

170,000.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย