สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการจัดการ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 4 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น
Evaluation of Impact and Production Management of SMEs Business in Marketing Transportation of Fresh Milk Products Industrial with TFRs Standards for Thailand Transport 4.0 อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย