สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการจัดการ (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Energy Management with TCSC Controller of Electric Arc Furnace for Harmonic Analysis in Power Quality Disturbance Using Continuous Wavelet Transform อาจารย์มงคล กล้าผจญ เสร็จสิ้น
Avant-grade od Paradigm Shift from Management to content Leadership: A Review of literature อาจารย์ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย