สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สำนักงานเลขานุการคณะ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

งบประมาณทั้งหมด

51,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

51,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย