สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2559

1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 57ผลงาน
บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 7 ชิ้น
การนำเสนอ : 13 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

57 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

3,784,260.00฿

57 ผลงาน
งบภายใน

2,234,256.00฿

48 ผลงาน
งบภายนอก

1,550,004.00฿

9 ผลงาน