สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2563

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 7ผลงาน
บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

7 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

335,475.00฿

7 ผลงาน
งบภายใน

285,475.00฿

6 ผลงาน
งบภายนอก

50,000.00฿

1 ผลงาน