สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2560

1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 109ผลงาน
บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 27 ชิ้น
การนำเสนอ : 45 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

109 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

14,765,342.00฿

109 ผลงาน
งบภายใน

3,084,450.00฿

73 ผลงาน
งบภายนอก

11,680,892.00฿

36 ผลงาน